Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh

( Cập nhật lúc: 10/04/2017 16:35:56  )

Ngày 28/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 16/6/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với mục đích quán triệt đến các đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các mục tiêu, quan điểm, định hướng, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ; Xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Xây dựng hình ảnh Bắc Kạn là một tỉnh năng động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc cấp mới chứng nhận đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày, bổ sung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quá 02 ngày, nhiều trường hợp thực hiện trả kết quả trong ngày. Thực hiện rà soát các thủ tục về đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thông thông tin quốc gia về doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Thực hiện áp dụng, duy trì và thường xuyên cập nhật, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại các Sở, Ban, Ngành.

Công khai, minh bạch và thường xuyên cập nhật thông tin, công bố các thủ tục hành chính, văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước tại trụ sở cơ quan, trên website để các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nhận biết trong quá trình tham gia giải quyết các nhu cầu cần thiết. Trong năm 2016, đã chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Duy trì công tác kê khai thuế điện tử đạt 97% đối tượng nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giảm chi phí không chính thức bằng các hoạt động như kiểm tra, giám sát chất lượng công vụ. Giảm thời gian thanh tra thuế còn bình quân 10 ngày tương đương với 80 giờ/đơn vị, thời gian kiểm tra thuế là 3 ngày tương đương 24 giờ/đơn vị, hạn chế việc kiểm tra chồng chéo, thực hiện một doanh nghiệp không bị kiểm tra quá 1 lần/năm.

 Công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, tránh trùng lặp các cuộc thanh tra. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Triển khai đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ, để lãnh đạo tỉnh tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó đã chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các thủ tục về đầu tư, kinh doanh, tạo sự đồng thuận với doanh nghiệp, tinh thần là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, cử cơ quan đầu mối để theo dõi, báo cáo việc thực hiện cam kết. Giao cơ quan thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thường xuyên theo dõi, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc: Công tác chỉ đạo về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả chưa cao; Việc thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh còn ít và gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước...tuy được đầu tư nhưng vẫn còn khó khăn và thiếu đồng bộ. Chất lượng một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, thông tin dự báo thị trường; tư vấn và hỗ trợ pháp lý, tiếp cận đất đai... còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp; Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc xem xét, thẩm định dự án chấp thuận dự án đầu tư được cải thiện, nhưng vẫn chưa giảm được thời gian cho doanh nghiệp; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và công khai các loại thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; Công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất đai vẫn còn gặp khó khăn, chậm khắc phục.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; nâng cao nhận thức về vài trò, trách nhiệm và sự đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ba là, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 16/6/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bốn là,  Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh. Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư đảm bảo theo đúng quy định.

Năm là, Các Sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và thực hiện nghiêm quy trình thủ tục hành chính theo nguyên tắc không được yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá một lần, không được kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính cao hơn theo quy định của pháp luật.

Sáu là, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và nêu gương các điển hình tiên tiến trong việc góp phần cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)./.

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017