Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017

( Cập nhật lúc: 04/11/2016 16:30:01  )

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) quốc gia và Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động XTĐT; Công văn số 8209/BKHĐT-ĐTNN ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn xây dựng Chương trình XTĐT năm 2017.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn; đồng thời, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chủ trương phát triển KTXH của Đảng và Nhà nước; Quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và tình hình thực tiễn của ngành/lĩnh vực, địa phương thuộc phạm vi quản lý, tổ chức xây dựng Chương trình XTĐT năm 2017 với các nội dung sau:

1. Xây dựng Báo cáo Chương trình XTĐT năm 2017 của ngành/lĩnh vực, địa phương theo Đề cương, biểu mẫu hướng dẫn và các văn bản có liên quan.

2. Báo cáo Chương trình XTĐT năm 2017 của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (file mềm gửi vào địa chỉ  Email: macthibuoi@gmail.com) trước ngày 22/11/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phối quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Tải văn bản hướng dẫn tại đây

Mạc Bưởi

Tin bài mới:


Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh( 17/08/2016 00:00:00)

Quyết định phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ( 17/08/2016 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2016 - 2020( 17/08/2016 00:00:00)

Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn năm 2016( 02/06/2016 00:00:00)

Công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn bước đầu khởi sắc( 22/04/2010 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn thực hiện công tác quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư năm 2009( 29/03/2010 00:00:00)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn với các hoạt động năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010( 29/01/2010 00:00:00)

Tháng 10/2009 Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn sẽ được thành lập và đi vào hoạt động( 28/01/2010 00:00:00)

Ra mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại & Du lịch tỉnh Bắc Kạn( 28/01/2010 00:00:00)

Bắc Kạn tiến hành nhiều giải pháp để tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài( 28/01/2010 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang