Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trình tự tiến hành chuyển đổi HTX sang loại hình tổ chức khác và xử lý các vấn đề liên quan (về tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn, chính sách hỗ trợ của Nhà nước…) được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 6801/BKHĐT-HTX ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Xem tiếp


Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm mục đích hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm; đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, các mô hình hợp tác xã điển hình, tiên tiến.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn hoạt động không vì mục đích lợi nhuận

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr-TU ngày 24/12/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị

Xem tiếp


Sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ được ban hành, tình hình triển khai Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả như sau:

Xem tiếp

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang