Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 748/UBND-THVX ngày 12/02/2018 v/v xây dựng hồ sơ, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa IX. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Đề án về chủ trương thực hiện dự án và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để có cơ sở hoàn thiện Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 552/UBND-THVX ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng hồ sơ, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX

Xem tiếp


Đề nghị góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017

Xem tiếp


Để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2018 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan đầu mối thực hiện kế hoạch tại tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành xem xét, nghiên cứu, góp ý dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo tờ trình và nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Xem tiếp

12
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017