Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh tại Công văn số 5551/UBND-TH ngày 23/8/2023, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các ý kiến phản ánh của UBND các huyện, thành phố

Xem tiếp


Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2830/UBND-TH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hồ sơ dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hồ sơ dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư được HĐND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của UBND Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

123
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang