Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các ý kiến phản ánh của UBND các huyện, thành phố

Xem tiếp


Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2830/UBND-TH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của UBND Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để có cơ sở hoàn thiện Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan đầu mối thực hiện kế hoạch tại tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành xem xét, nghiên cứu, góp ý dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Xem tiếp

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang