Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển

( Cập nhật lúc: 26/12/2016 00:00:00  )

Để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vịnghiên cứu, cho ý kiến về dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/01/2017(gửi kèm địa chỉ email thqh.dt@backan.gov.vn hoặc tonghopskhbk@gmail.com).

Tải về tại đây

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017