Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

( Cập nhật lúc: 25/01/2019 00:00:00  )

Để đảm bảo trình tự và thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị tham gia góp ý cho bản Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/02/2019 (địa chỉ email:sokhdt@backan.gov.vn).

Xem chi tiết tại đây!

Phòng Đăng ký kinh doanh

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/01/2019 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho bản Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 25/10/2018 16:04:08)

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu( 18/05/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới( 07/02/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia( 14/12/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018( 29/09/2017 09:45:42)

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018( 14/08/2017 08:19:59)

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia( 23/02/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển( 26/12/2016 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2017( 24/10/2016 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017