Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/02/2020 13:57:58  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư được HĐND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho bản dự thảo.

Nội dung góp ý xin gửi tới địa chỉ mail namnh.dt@backan.gov.vn và gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 30/3/2020Xem chi tiết nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại đây, Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết./

 

Hoàng Nam

Tin bài mới:


Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn( 25/01/2019 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/01/2019 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho bản Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 25/10/2018 16:04:08)

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu( 18/05/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới( 07/02/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia( 14/12/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018( 29/09/2017 09:45:42)

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018( 14/08/2017 08:19:59)

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia( 23/02/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển( 26/12/2016 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017