Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Xin ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/06/2022 00:00:00  )

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hồ sơ dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo chất lượng hồ sơ dự thảo và theo đúng các bước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải, xin ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết gồm có:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh.

2. Dự thảo báo cáo thuyết minh kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh.

3. Dự thảo các biểu phương án phân bổ kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thời gian thực hiện đăng tải và xin ý kiến: Từ ngày 09/6/2022 đến ngày 09/7/2022.

Các ý kiến tham gia hồ sơ dự thảo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc gửi về hòm thư công vụ hienttt.dt@backan.gov.vn.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Xin ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025( 24/02/2022 00:00:00)

Xin ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 23/02/2022 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/02/2020 13:57:58)

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn( 25/01/2019 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/01/2019 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho bản Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 25/10/2018 16:04:08)

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu( 18/05/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới( 07/02/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia( 14/12/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018( 29/09/2017 09:45:42)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang