Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh vê phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/06/2019 16:16:42  )

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

2. Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Điện thoại: 0209.3871.789

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

 Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quyết định điều chỉnh số 883/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh.

 Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng công bố, đăng tải việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh vê phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, như sau:

1. Tên dự án: Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn (Giai đoạn 1).

2. Địa điểm đầu tư: Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Diện tích khu đất: Khoảng 5,5414 ha.

4. Chỉ tiêu quy hoạch: Theo nội dung Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn, tỷ lệ 1/500.

5. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo 1782/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 Điện thoại: 0209.3871.789

Xem nội dung chi tiết tại đây!

 

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017