Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 14/10/2012 00:00:00  )
 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
I. LÃNH ĐẠO SỞ    
01 Lăng Văn Hòa Giám đốc 0209.3879.099 hoalv@backan.gov.vn
02 Trần Công Hòa Phó Giám đốc 0209.3870.136 hoatc.dt@backan.gov.vn
03 Hoàng Kim Duy Phó Giám đốc 0209.3871.520 duyhk.dt@backan.gov.vn
II. VĂN PHÒNG SỞ    
04 Dương Văn Thế Chánh Văn phòng 0209.3873.795 thedv.dt@backan.gov.vn
05 Nông Văn Hợp Phó Chánh Văn phòng   hopnv.dt@backan.gov.vn
06 Hà Thị Như Kế toán trưởng 0209.3878.363 nhuht.dt@bakan.gov.vn
07 Nông Thị Hà Phúc Chuyên viên    phucnth.dt@backan.gov.vn
08 Ngô Thị Hải Yến Chuyên viên    yennth.dt@backan.gov.vn
09 Hoàng Thị Yến Văn thư 0209.3871.287 yenht.dt@backan.gov.vn
10 Hà Văn Hậu Lái xe    
11 Phạm Khắc Tiệp Lái xe    
12 Hà Thanh Hướng Bảo vệ    
III. PHÒNG TỔNG HỢP - QUY HOẠCH    
13 Hà Sỹ Thương Trưởng phòng 0209.3875.286 thuonghs.dt@backan.gov.vn
14 Nguyễn Hoàng Nam Chuyên viên  0209.3871.922 namnh.dt@backan.gov.vn
15 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên    hienttt.dt@backan.gov.vn
16 Hà Thị Mai Anh Chuyên viên    anhhtm.dt@backan.gov.vn
IV. PHÒNG KINH TẾ NGÀNH    
17 Lương Văn Thống Trưởng phòng  0209.3878.217 thonglv.dt@backan.gov.vn
18 Nguyễn Quốc Hội Phó Trưởng phòng    hoinq.dt@backan.gov.vn
19 Lường Thái Hậu Chuyên viên    hault.dt@backan.gov.vn
20 Hoàng Thị Hồng Chuyên viên    honght.dt@backan.gov.vn
21 Vy Thanh Chuyền Chuyên viên    chuyenvt.dt@backan.gov.vn
22 Trần Thị Phương Thanh Chuyên viên    thanhttp.dt@backan.gov.vn
V. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI    
23 Đồng Thị Nhuần Phó trưởng phòng  0209.3810.216 nhuandt.dt@backan.gov.vn
24 Hà Anh Tuấn Phó trưởng phòng    tuanha.dt@backan.gov.vn
25 Hoàng Thị Lê Trinh Chuyên viên  0209.3871.047 trinhhtl.dt@backan.gov.vn
VI. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH    
26 Hứa Xuân Bình Trưởng phòng  0209.3871.789 binhhx.dt@backan.gov.vn
27 Võ Hải Đăng Phó Trưởng phòng    dangvh.dt@backan.gov.vn
28 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên    huongnt.dt@backan.gov.vn
29 Mạc Thị Bưởi Chuyên viên    buoimt.dt@backan.gov.vn
30 Nguyễn Thành Luân Chuyên viên    luannt.dt@backan.gov.vn
VII. THANH TRA SỞ    
31 Bế Ngọc Huấn Chánh Thanh tra  0209.3870.558 huanbn.dt@backan.gov.vn
32 Nông Xuân Tuấn Phó Chánh Thanh tra    tuannx.dt@backan.gov.vn
33 Phạm Ngọc Sơn Thanh tra viên   sonpn.dt@backan.gov.vn
34 Ngân Hà Thương Thanh tra viên   thuongnh.dt@backan.gov.vn
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017