Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” của Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 02/02/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” của Sở nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể tại Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong phong trào thi đua chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu đặt ra để thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua như sau: Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, đảng viên với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm, vai trò trong việc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ, sơ kết và tổng kết đúng quy định. Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định hiện hành.

Đối tượng thi đua gồm: Các phòng, đơn vị và Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Nội dung thi đua như sau: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2022 - 2025. (2). Xây dựng kế hoạch thực hiện để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số; phối hợp rà soát cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính quyền số, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia vào nền kinh tế số, phát triển xã hội số. (3) Tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng số, nền tảng số nhằm đáp ứng yêu cầu và thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh; cử công chức, viên chức, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số. (4). Tích cực xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập và sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số. (5) Phối hợp tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng nhằm thu hút, tập hợp sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. (6) Các nội dung ưu tiên thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 gồm:  Hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV thuộc đối tượng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và triển khai thực hiện tốt các nội dung về thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 777/KH-SKH&ĐT ngày 27/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030.

Lộ trình thực hiện phong trào thi đua: Từ năm 2022 đến năm 2025.

Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể như sau: Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực hiệu quả; có nhiều sáng kiến, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị đạt kết quả tốt. Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% chế độ báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi nhận bằng văn bản điện tử. 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dung (LGSP), hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh.

Tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân như sau: Công chức, viên chức, người lao động có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách, có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng.

Để phong trào thi đua được lan tỏa, khích lệ, động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, Lãnh đạo Sở giao trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch này đến công chức, viên chức, người lao động và đề xuất xem xét khen thưởng cá nhân, tập thể phòng, đơn vị. Văn phòng Sở Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp thành tích của tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng; tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Văn phòng Sở
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang