Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

Xem tiếp


Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Xem tiếp


Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020

Xem tiếp


Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Xem tiếp


Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Xem tiếp


Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Xem tiếp


Công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Xem tiếp

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020