Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKH ĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 20/03/2020 00:00:00  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1197/UBND-GTCNXD ngày 11/3/2020 về tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKH ĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo nội dung văn bản số 1428/BKHĐT-QLĐT ngày 05/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để có Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản  số 320/SKH&ĐT- TTrS ngày 16/03/2020 theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có).

Tham gia, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ý kiến tham gia của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/03/2020. Đồng thời, gửi file mềm theo địa chỉ Email: thuongnh.dt@backan.gov.vn để Sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Gửi kèm dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKH ĐTngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017