Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Triển khai thực hiện Thông tư 11/2019/TT –BKH&ĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1197/UBND-GTCNXD ngày 11/3/2020 về tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKH ĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp


Báo cáo ý tưởng đầu tư các dự án tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân và Nội quy,Quy chế Tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017