Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

( Cập nhật lúc: 28/11/2023 00:00:00  )

(MPI) – Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030, ngày 03/11/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định 1845/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tại Nghị quyết số 93/NQ-CP.

Đối với việc triển khai các giải pháp thực hiện tại Nghị quyết số 93/NQ-CP, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai 06 nhóm giải pháp. Một là, về cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách để thực hiện đầy đủ, tương thích với các nghĩa vụ và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt với các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới theo lộ trình đã đề ra; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ hay ban hành mới các văn bản pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, chi phí tuân thủ thấp, tính bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn, mang đến sự ổn định và dễ dự đoán của chính sách.

Ba là, thực thi hiệu quả các FTA, rà soát, khắc phục sự chồng chéo giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò của cơ quan chủ trì về thực thi các FTA, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược, đề án, chương trình hành động phát triên kinh tế,… có liên quan và tác động đến nhiều bộ, ngành và địa phương.

Bốn là, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu Covid 19 và phát triển bền vững, chú trọng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm cải thiện mức độ độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng các kịch bản ứng phó, thích ứng hiệu quả với các tình huống thiên tai, dịch bệnh… trong thời gian tới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Năm là, hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá và nhận định đúng, đẩy đủ, kịp thời tình hình thế giới và khu vực, nhất là những biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta để kiến nghị các cơ quan Trung ương có những quyết sách và hành động  nhanh chóng, quyết liệt và phù hợp.

Sáu là, tham gia đàm phán, mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế về kinh tế trong các khuôn khổ, diễn đàn, chương trình và lĩnh vực thuộc nhiệm vụ được giao.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công tại Nghị quyết 93/NQ-CP, Bộ trưởng giao Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng hợp số liệu đầu tư của các nước tham gia FTA với Việt Nam và nghiên cứu khả năng mở cửa một số phân ngành dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài ở mức độ phù hợp.

Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trong nước và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Đối với việc báo cáo, tổng kết công tác hội nhập kinh tế quốc tế, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này tổ chức triển khai nghiêm túc; Định kỳ trước ngày 01/12 hàng năm và khi được yêu cầu gửi báo cáo tình hình cho Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Pháp chế để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản đề nghị cho Vụ Kinh tế đối ngoại tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định./.

Theo Thục Anh (Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang