Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 10/06/2022 00:00:00  )

(MPI) - Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 4499/TTg-KTTH gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3288/BC-BKHĐT ngày 19/5/2022 về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cơ bản thông qua đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3288/BKHĐT-TH về phương án dự kiến danh mục và mức vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án của Chương trình. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát kỹ phương án phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trước khi thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, thông tin, số liệu thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án quan trọng quốc gia thực hiện thông báo vốn cho Bộ Giao thông vận tải để làm chủ trương đầu tư như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc thông báo vốn cho các dự án giao thông (cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19 - Km53; cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80 và cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng) sẽ xem xét sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản thực hiện các dự án đầu tư công như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3288/BC-BKHĐT nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 3060/VPCP-CN ngày 18/5/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ đối với số vốn còn lại chưa đủ điều kiện thông báo vốn. Tổng hợp nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 30/6/2022 trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang