Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đầu tư công đóng góp quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

( Cập nhật lúc: 21/02/2023 00:00:00  )

(MPI) - Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra ngày 21/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được đóng góp quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn.

Hội nghị được triển khai với tinh thần tích cực, khẩn trương, các phát biểu rất trách nhiệm, sát thực tế, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả trong năm 2023. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Chỉ thị về công tác này.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Điểm lại những những kết quả đạt được trong năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, các đại biểu đánh giá Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt, sát sao, hiệu quả. Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 nghị quyết (3 nghị quyết chuyên đề), 4 công điện, 7 văn bản; tổ chức 3 hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; thành lập 6 tổ công tác do 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực. Năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 93,5% kế hoạch, tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước đây, tăng khoảng 23,5% (khoảng 103 nghìn tỷ đồng) so với năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương 8 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 100% trở lên kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; phê bình các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch; còn nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và đề nghị cần nghiêm túc phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kiểm điểm trách nhiệm, chỉ rõ các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.

Về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao; ban hành 17/17 văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách thuộc Chương trình. Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đã ban hành 69/72 văn bản quy định về cơ chế quản lý, hướng dẫn thực hiện các chương trình.

Về những tồn tại, hạn chế, Báo cáo và ý kiến phát biểu cũng đã chỉ ra rất cụ thể các tồn tại, hạn chế, gồm 39 nhóm vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công. Một số vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; chuyển đổi số trong đầu tư công; giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh và nhiều nơi còn thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu; tăng chi phí doanh nghiệp; chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự án còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa có thứ tự ưu tiên dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm và tránh dàn trải. Tại một số nơi, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát, cụ thể, chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án; năng lực của nhiều ban quản lý dự án, cán bộ chuyên môn, nhà thầu còn yếu; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả…

Về một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tán thành với 5 bài học, kinh nghiệm được nêu tại Báo cáo và nhấn mạnh thêm, cần phát huy cao độ tính tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết; phát huy vai trò của người đứng đầu; đầu tư trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa của đầu tư công, vừa là nguồn lực, vừa là động lực; tạo ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng cường an sinh xã hội; tạo động lực mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối địa phương, kết nối vùng; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững…

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành trong năm 2023, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Đề cao tính kỷ luật, nêu gương; Bám sát, nhận diện và đánh giá đúng, trúng tình hình; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong mọi mặt hoạt động của đầu tư công; nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo;…

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung rà soát các vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền cao hơn. Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao trong năm 2023.

Nâng cao hơn nữa tính chủ động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là trong giải quyết các vướng mắc phát sinh. Người đứng đầu bộ, cơ quan Trung ương và địa phươg trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát các dự án, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án.

Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác dân vận. Bí thư, cấp ủy huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội vận động, giúp đỡ người dân trên quan điểm bảo đảm tốt nhất có thể, nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; xác định rõ và công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà thầu. Ngoài đầu tư công, đẩy mạnh, khuyến khích các dự án đầu tư theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư; khuyến khích mọi thành phần, nguồn lực thúc đẩy cho đầu tư công.

Về nguyên vật liệu cho các dự án, cần nâng cao công tác dự báo và có sự điều tiết; Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng theo quy định. Nhà thầu, nhà đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định, hợp đồng ký kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cùng với đó, chuẩn bị tốt công tác đầu tư; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý đầu tư công.

Về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc; Các bộ, ngành, địa phương tập trung vào cuộc theo chức năng, quyền hạn của mình; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và phải hoàn thành trong quý I/2023.

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc; Bộ Kế ạch và Đầu tư chủ trì trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Tùng Linh)
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang