Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương

( Cập nhật lúc: 30/08/2023 00:00:00  )

(MPI) – Ngày 18/8/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 335/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- – 2025 với các địa phương thuộc 04 Vùng: Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và cho ý kiến đối với nội dung bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực, tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các địa phương thuộc 04 Vùng: Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua.

Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc; tỷ lệ giải ngân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp; một số văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành ở cấp Trung ương và địa phương vẫn còn chậm được ban hành, sửa đổi, bổ sung; phát sinh thêm một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tiễn, vượt thẩm quyền xử lý của Chính phủ; các dự án, nội dung đầu tư còn dàn trải, manh mún, chưa lồng ghép được các nguồn vốn để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; năng lực của đội ngũ cán bộ thực thi ở một số địa phương còn hạn chế …

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023, số 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung cao độ để thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện 03 nhiệm vụ. Một là, chuẩn bị kỹ Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tăng cường phối hợp với Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội để đề xuất, hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội phê duyệt các giải pháp, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, trong đó lưu ý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến cơ chế giao kế hoạch vốn, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế phê duyệt các dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế sử dụng vốn ngân sách nhà nước ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện một số nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ chủ trì liên kết, cộng đồng dân cư thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hai là, tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý kiến nghị của các địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 25/8/2023; trong đó lưu ý kiến nghị của một số địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung, định kỳ hằng tháng báo cáo về việc thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này.

Các Bộ, ngành, địa phương chú trọng nghiên cứu Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; 02 Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 và số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư và Văn bản hướng dẫn mới ban hành của các Bộ, cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện ngay tại các cấp, các ngành; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý điều hành ở địa phương theo thẩm quyền bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn, khách quan, minh bạch và phù hợp điều kiện đặc thù của từng vùng miền; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp của các địa phương cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và huy động trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thực chất, hiệu quả, cải thiện đời sống và sinh kế của người dân; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của các cấp cơ sở và công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; nghiên cứu, thành lập Tổ công tác cấp tỉnh để chủ động rà soát, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp cơ sở, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần để thông báo mức vốn sự nghiệp năm 2024 và 2025 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; hoàn thành trong tháng 8/2023.

Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để phát hiện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất phương án xử lý với cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của các cơ quan, địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương theo thẩm quyền và Quy chế làm việc./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Thúy Quyên)

Tin bài mới:


Tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia( 30/08/2023 00:00:00)

Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư( 10/08/2023 00:00:00)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023( 08/08/2023 00:00:00)

Tình hình tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu, chỉ số cải thiện hơn( 08/08/2023 00:00:00)

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2023( 02/08/2023 00:00:00)

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư( 28/07/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của Bộ và của Ngành đã đề ra ( 26/07/2023 00:00:00)

Kết luận của Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công( 26/07/2023 00:00:00)

Quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư( 26/07/2023 00:00:00)

Những nội dung mới của Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã( 26/07/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang