Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

( Cập nhật lúc: 23/02/2023 00:00:00  )

(MPI) – Tại Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với các địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, trong nước, sự dịch chuyển, các xu hướng lớn toàn cầu, thay đổi chính sách của các nước, đối tác lớn; phân tích, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến nước ta; chủ động, kịp thời dự báo, cảnh báo rủi ro và kiến nghị giải pháp, đối sách phù hợp. Chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong đó xác định rõ các công việc cần thực hiện thuộc phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/02/2023.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/02/2023 việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định kỳ cuối năm báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động các nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) để thực hiện đạt hiệu quả cao.

Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương hoàn thiện Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và ban hành trước ngày 10/02/2023. Tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022 - 2023); thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19. Theo dõi chặt chẽ các dịch bệnh khác để chủ động ứng phó các tình huống, kịp thời xử lý hiệu quả.

Về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 622/BC-BKHĐT ngày 01/02/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình), giao các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư đủ thủ tục đầu tư thuộc Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tiếp tục hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không được phân bổ do không đáp ứng đúng thời hạn quy định. Bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023.

Về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 623/BC-BKHĐT ngày 01/02/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với các khoản mà các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ chi tiết theo quy định; khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để nhanh chóng triển khai làm việc, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023.

Các bộ, cơ quan địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam, các dự án sản xuất trong nước...; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn ... theo nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách, công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, khả năng tham gia của cộng đồng vào việc giám sát các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục về đầu tư công và thanh toán vốn đầu tư công theo quy định.

Về triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc các cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan liên quan hoàn thành ngay việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ đã đề ra, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tư pháp và cơ quan liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, đề xuất cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp cụ thể để xử lý và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 trong tháng 02/2023. Khẩn trương báo cáo làm rõ ảnh hưởng của việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ, việc xác định căn cứ để phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 486/VPCP-KTTH ngày 30/01/2023. Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 19/TB-VPCP ngày 01/01/2023 về giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Thúy Quyên)
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang