Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 26/07/2023 00:00:00  )

(MPI) – Báo cáo tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ được giao nhiều đề án lớn, quan trọng.

 Ông Bùi Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Bộị. Ảnh: MPI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn được lãnh đạo các cấp đánh giá là Bộ được giao nhiều đề án khó và quan trọng, trong Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xử lý nhiều đề án, nhiệm vụ nhất trong khối Bộ, cơ quan ngang Bộ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, sự nghiêm túc vào cuộc của các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các giải pháp, chiến lược chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch... do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao.

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 theo tinh thần chủ đề điều hành “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” với 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 142 nhiệm vụ cụ thể của các ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở theo dõi tình hình triển khai của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ đã xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng phục vụ các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, các cuộc họp của Thường trực Chính phủ; dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đề xuất Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình, từ đó tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới và Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 về phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Bộ đã làm tốt công tác đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành tham gia 25 đoàn công tác của Thành viên Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ đã có Báo cáo số 4159/BC-BKHĐT ngày 01/6/2023 trình Chính phủ tổng hợp kết quả làm việc của các đoàn công tác theo Quyết định số 435/QĐ-TTg.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình làm việc tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp Báo cáo đánh giá sơ bộ giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại 5 năm 2021-2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31- NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối 06 vùng kinh tế xã hội (Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, trung du và miền núi phía Bắc, vùng Thủ Đô); Chuẩn bị Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ;…

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, với vai trò là cơ quan Thường trực Tổ điều phối vĩ mô 1317, Bộ đã chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp Tổ điều phối trong Quý I.

Về triển khai, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2023, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 bảo đảm đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo Chính phủ về đánh giá bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023, danh mục dự án sử

Trong quá trình triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác báo cáo và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Theo đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2022 sang năm 2023.

Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và Quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, Bộ cũng đã trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 giữa Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bộ đã có báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” và được chấp thuận thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án từ số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa phân bổ. Đồng thời, xây dựng trình cấp có thẩm quyền các tờ trình, báo cáo giao danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đợt 2 và đợt 3 và thực hiện điều hòa giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo cũng đưa ra các kết quả về tổng hợp, báo cáo danh mục dự án sử dụng nguồn vốn còn dư của hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và phương án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho đầu tư phát triển; Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đổi mới sáng tạo; Về đầu tư trực tiếp nước ngoài và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Về công tác quản lý quy hoạch.

Về công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tích cực trong cải cách, hiện đại hóa hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, theo đánh giá và công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ xếp thứ 1 trên tổng số 17 bộ, cơ quan ngang bộ về mức độ chuyển đổi số.

Ngoài những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành, cần được nghiên cứu và rút kinh nghiệm cho thời gian tới; bài học kinh nghiệm, cụ thể: bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực; không ngừng nỗ lực, kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu nhưng thích ứng linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả trong điều hành.

Theo dõi chặt chẽ, chủ động, nắm chắc những diễn biến mới, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phương án, linh hoạt ứng phó với các tình huống bất ngờ phát sinh; huy động mọi nguồn lực, phát huy mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Xây dựng chính sách cần sự quyết liệt, khẩn trương, chủ động và từ sớm, xa; việc sớm chuẩn bị, nghiên cứu để xây dựng chính sách có ý nghĩa quan trọng cả về tính kịp thời và tính phù hợp, hiệu quả của chính sách. Thiết kế chính sách bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, đúng và trúng, hỗ trợ cả phía cung và cầu; khả năng hấp thụ nhanh, dễ kiểm tra giám sát, trách nhiệm rõ ràng.

Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực từ những biến động của bên ngoài; chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Đề cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị để phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực hiệu quả, phân bổ nguồn lực hợp lý. Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tránh độ trễ trong khâu triển khai nhằm gia tăng hiệu quả tác động của chính sách.

Chú trọng công tác truyền thông chính sách củng cố niềm tin và tâm lý của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, từ đó góp phần thực hiện đúng và đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”; chủ động, linh hoạt, thống nhất trong tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành, các cơ quan; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tập trung đánh giá kỹ nguyên nhân kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2023, nhằm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua và 6 tháng đầu năm; khẩn trương, kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế trong công tác tham mưu, tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Một là, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hai là, không ngừng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu giải pháp, chính sách phù  hợp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ba là, tiếp tục rà soát cơ chế chính sách để tham mưu điều chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công, rà soát, sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy giải ngân đầu tư công; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Bốn là, chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu dài hạn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Năm là, tập trung tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế.

Sáu là, tăng cường nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư khi gia nhập và hoạt động trên thị trường theo quy định của pháp luật; theo dõi sát tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bảy là, tiếp tục điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, chính xác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tám là, tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với các nội dung.

Chín là, triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung vào một số đề án, nhiệm vụ trọng tâm./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Tùng Linh)
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang