Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Ngày 22/4/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025.

Nghị quyết ban hành với mục tiêu chung là “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình Tập trung phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực và các ngành hàng chính theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và hương trình O OP của tỉnh, có liên kết chặt chẽ giữa các thành viên, giữa hợp tác xã với hộ, nhóm hộ, liên kết giữa các hợp tác xã với hợp tác xã, doanh nghiệp Hợp tác xã phải được xây dựng và phát triển thực chất trên nền tảng và yêu cầu tất yếu của nền sản xuất với mục tiêu liên kết tạo ra sản phẩm hàng hóa có tính đồng nhất, quy mô tập trung” và đề ra mục tiêu cụ thể “Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 2 Liên hiệp hợp tác xã, 350 hợp tác xã, trong đó có khoảng 70% là hợp tác xã nông nghiệp ; 75% hợp tác xã hoạt động khá, tốt trở lên; thu nhập bình quân các thành viên hợp tác xã đạt 6 triệu đồng/người/tháng; trung bình mỗi hợp tác xã có từ 15 thành viên trở lên; có ít nhất 20% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc có liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp”.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nghị quyết xác định 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận dụng triển khai có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh hợp tác xã tỉnh./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang