Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng

( Cập nhật lúc: 17/07/2023 00:00:00  )

(MPI) – Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương nêu rõ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, biến thách thức thành cơ hội; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả hơn nữa; chủ động, tích cực giải quyết các công việc theo thẩm quyền thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý; tiếp tục kiên định, kiên trì, tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Triển khai nhanh, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành, ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tiếp tục cải thiện đời sống của Nhân dân; nỗ lực phấn đấu toàn diện để hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ; chủ động triển khai các giải pháp, biện pháp thi hành, hướng dẫn thực hiện các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Chủ động, tích cực, khẩn trương hơn nữa chuẩn bị sớm, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị Trung ương 8 và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023).

Tập trung hỗ trợ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng cả về phía cung và phía cầu bao gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu; tiếp tục triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về quyết liệt hơn giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc theo Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ nêu tại Mục V Nghị quyết này.

Tập trung nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, các dự án công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ trọng điểm; công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch quốc gia, ngành quốc gia, vùng, tỉnh và triển khai quyết liệt các quy hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ban hành ngay văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan.

Trong thời gian văn bản hướng dẫn chưa được ban hành, các bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khi có yêu cầu cụ thể của địa phương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về mẫu hồ sơ phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng năm học 2023-2024; tổ chức các hoạt động hè vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, việc làm và đời sống của Nhân dân. Khắc phục mất cân đối cung cầu lao động tại một số địa phương; chủ động triển khai các phương án hỗ trợ người lao động khi cần thiết. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp, trợ giúp xã hội. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới.

Chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm mới nổi và các bệnh truyền nhiễm thường gặp vào mùa hè; tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, quản lý các bệnh không lây nhiễm; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tạo khí thế, niềm tin của đất nước, tạo động lực, cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, xấu độc, vu khống... ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực, quyết tâm cao chuẩn bị, triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 bảo đảm chắc chắn, thận trọng, thống nhất, đồng thuận, hiệu quả.

Các thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch công tác trong quý III năm 2023 để tiếp tục đôn đốc, làm việc với các địa phương hằng tháng (trong khoảng từ ngày 10 đến 20) theo phân công tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung kiểm điểm, đánh giá việc xử lý các kiến nghị trước đây và kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tế. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động xử lý các kiến nghị, đề xuất theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền.

Về công tác cải cách hành chính quý II năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; trước mắt tập trung xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị tại Mục X.2 và XI của Phụ lục I đính kèm Báo cáo số 4909/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ; định kỳ hàng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và Đề án (Đề án 06), Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật liên quan cần điều chỉnh sau khi Luật Giao dịch điện tử (năm 2023) được Quốc hội thông qua, kịp thời đề xuất chương trình, kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử; triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” trên toàn quốc từ ngày 10/7/2023. Quyết liệt triển khai các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý II năm 2023, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và phân công của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên nguồn lực, tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án thuộc Chương trình. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan và các cơ quan của Quốc hội để tạo sự đồng thuận, bảo đảm trình đúng tiến độ, nâng cao chất lượng văn bản, dự án thuộc Chương trình.

Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương xây dựng văn bản, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. Đối với văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ký ban hành, không để tiếp tục kéo dài tình trạng nợ đọng.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc, chủ động, tích cực các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các đề án trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác của Ban cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương hoàn thành các đề án, nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, khắc phục, chấn chỉnh tình trạng nợ đọng nhiệm vụ giao. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ; xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Tùng Linh)

Tin bài mới:


Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ( 17/07/2023 00:00:00)

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra( 15/05/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023( 10/05/2023 00:00:00)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài( 09/05/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: hoạt động sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến bước đầu, có thể là tín hiệu tích cực tạo đà cho sự phục hồi( 09/05/2023 00:00:00)

Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp( 09/05/2023 00:00:00)

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế( 05/05/2023 00:00:00)

Quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội( 26/04/2023 00:00:00)

Cộng đồng doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Chính phủ hướng tới phát triển bền vững và nền kinh tế xanh( 24/04/2023 00:00:00)

Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cùng thắng, cùng Việt Nam phát triển( 24/04/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang