Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2024

( Cập nhật lúc: 24/07/2023 00:00:00  )

(MPI) - Đây là chủ đề tham luận được ông Nguyễn Đức Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra chiều ngày 21/7/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

 Ông Nguyễn Đức Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Ảnh: MPI

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ông Nguyễn Đức Tâm cho biết, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, yếu tố rủi ro, bất định gia tăng; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Trong nước, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ bối cảnh thế giới nhưng đã có những chuyển biến tích cực, chủ yếu nhờ các chính sách, giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn.

Tuy nhiên, dự báo trong 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024, nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ cả tình hình thế giới, khu vực biến động, khó lường và những hạn chế, khó khăn trong nội tại của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần năm 2024 là năm cần tăng tốc bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với yêu cầu mục tiêu, định hướng và giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, bạn hành các văn bản hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (các văn bản số 4456 ngày 13/6/2023, số 5263 ngày 5/7/2023 và số 5623 ngày 17/7/2023).

Tuy nhiên, qua rà soát, tổng hợp bước đầu, việc các bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn một số bất cập, hạn chế như tiến độ xây dựng, gửi báo cáo còn chậm; chất lượng của một số báo cáo còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; chưa nhận định, đánh giá sâu, sát với tình hình thực tiễn, chưa có tính khái quát cao, cô đọng, súc tích, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, tại nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, BCH Đảng bộ và HĐND các cấp; thông tin, số liệu chưa được cập nhật đầy đủ.

Trong bối cảnh dự báo tình hình các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngày càng có ý nghĩa quan trọng, việc đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 là thách thức rất lớn, nhất là khi chỉ còn 02 năm 2024, 2025 để phấn đấu. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai các nội dung như khẩn trương, tiếp tục xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch 05 năm phát triển KTXH của bộ, cơ quan, địa phương mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, trong đó cần làm rõ các kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bài học kinh nghiệm và phương hướng trong thời gian còn lại của giai đoạn.

Trong các tháng cuối năm, cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, bám sát tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” của Chính phủ, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Khẩn trương, nghiêm túc đánh giá, xây dựng, hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong đó, tập trung đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 khách quan, đúng thực chất, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân các cấp (đối với các địa phương) về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 phải bám sát Chi thị của Thủ tướng Chính phủ; phải căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự báo bối cảnh năm 2024.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhằm tạo sự bứt phá, chuyển biến thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 5 năm giai đoạn 2021-2025, bám sát các Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN có những chuyển biến tích cực, đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (27,75%) với số tuyệt đối cao hơn 65 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, áp lực giải ngân kế hoạch vốn NSNN năm 2023 còn rất lớn (khoảng 491 nghìn tỷ đồng). Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung, quyết liệt hơn nữa thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó cần triển khai ngay các nhiệm vụ như giao, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trung hạn và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (ngày 6/7/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 494/TTr-BKHĐT trình Thủ tướng Chính phủ, sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch, đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai ngay).

Cùng với đó, điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong kế hoạch năm 2023 theo đúng Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội nhằm giải ngân cao nhất kế hoạch vốn của Chương trình. Trường hợp không thể điều chỉnh, đề nghị có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho các bộ, ngành và địa phương khác.

Đối với kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, không trả lại kế hoạch vốn năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Tập trung rà soát, thu hồi vốn ứng trước, rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản vốn NSNN theo quy định tại các Nghị quyết số 91, Nghị quyết số 93 của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Trong đó, nghị các địa phương tập trung hoàn thiện dữ liệu về kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo yêu cầu tại Văn bản số 5505 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các bộ, ngành địa phương đánh giá, phân tích sâu sắc kết quả giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhất là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, qua đó kiến nghị hết sức cụ thể để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023.

Đối với xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, theo ông Nguyễn Đức Tâm, năm 2024, đầu tư công tiếp tục được xem là một trong các động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây là năm chúng ta đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khi hầu hết các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đồng thời cũng bắt tay vào xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn sau.

Trước bối cảnh và kỳ vọng đó, các bộ, địa phương cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21; Trong đó cần tập trung một số nội dung sau: Đánh giá kỹ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 để xác định nhu cầu vốn NSNN năm 2024 phù hợp, sát với khả năng giải ngân của từng dự án. Trong đó, đối với vốn nước ngoài, đề xuất kế hoạch vốn hằng năm phải đảm bảo cân đối tỷ lệ cấp phát, vay lại của từng dự án, phù hợp với cơ chế tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đề xuất kế hoạch vốn cho các dự án dự kiến đến ngày 31/12/2023 sẽ hoàn thiện thủ tục đầu tư (Quyết định đầu tư).

Chỉ đạo chủ đầu tư chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2023 (Quyết định đầu tư dự án khởi công mới, mặt bằng sạch, xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị nhân công, máy móc, vật liệu...) để có thể giải ngân vốn ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2024, không để tình trạng “vốn chờ dự án”.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. Chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, trong đó cần chủ động nghiên cứu, đề xuất bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, bảo đảm nhanh chóng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2026-2030.

Tập trung nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Ngân sách nhà nước,... bảo đảm liền mạch, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; tận dụng, giải phóng nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Tùng Linh)

Tin bài mới:


Những nội dung mới của Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã( 24/07/2023 00:00:00)

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp( 20/07/2023 00:00:00)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ( 17/07/2023 00:00:00)

Ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng( 17/07/2023 00:00:00)

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra( 15/05/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023( 10/05/2023 00:00:00)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài( 09/05/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: hoạt động sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến bước đầu, có thể là tín hiệu tích cực tạo đà cho sự phục hồi( 09/05/2023 00:00:00)

Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp( 09/05/2023 00:00:00)

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế( 05/05/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang