Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

( Cập nhật lúc: 28/11/2023 00:00:00  )

(MPI) – Ngày 30/10/2023, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 142-KH/ĐUK về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

 Ảnh: TTXVN

Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị đến chi bộ nhằm thống nhất nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các cấp ủy trực thuộc chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ Khối và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước phối hợp với ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; nghiên cứu tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chiến luợc quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân, chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân…

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối là cơ quan đầu mối thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định.

Các đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Theo Minh Trang (Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tin bài mới:


Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023( 28/11/2023 00:00:00)

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chuyển đổi, phát triển chuỗi cung ứng với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam( 28/11/2023 00:00:00)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030( 28/11/2023 00:00:00)

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024( 28/11/2023 00:00:00)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023( 28/11/2023 00:00:00)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng và Quý III năm 2023( 28/11/2023 00:00:00)

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã( 16/11/2023 00:00:00)

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công( 15/11/2023 00:00:00)

Hợp tác ba bên giữa Việt Nam - Lào - Australia về đầu tư trực tiếp nước ngoài( 12/10/2023 00:00:00)

Kịp thời cập nhật phương án, kịch bản tăng trưởng và đề xuất các giải pháp để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra( 03/10/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang