Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

( Cập nhật lúc: 22/11/2021 00:00:00  )

(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

 

Theo đó, Dự thảo Thông tư được ban hành sẽ quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật đầu tư; Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài là đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật; Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá; Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh; Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình giám sát, đánh giá.

Về thẩm quyền giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài; giám sát và đánh giá tổng thể dự án có vốn đầu tư nước ngoài; kiểm tra các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; dự án có quy mô lớn, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội; các dự án khác theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có liên quan tới lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền. Các Bộ quản lý chuyên ngành được ủy quyền cho các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương chủ trì giám sát, đánh giá chuyên sâu về lĩnh vực quản lý ngành. Các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn về các Bộ quản lý chuyên ngành và Cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn.

Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành thuộc thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) của các Bộ quản lý chuyên ngành sẽ chịu sự giám sát, đánh giá của các cơ quan này theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Các Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi báo cáo thực hiện giám sát, đánh giá cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo định kỳ hàng năm vào thời điểm trước ngày 20/02 của năm sau năm báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá tổng thể về hoạt động đầu tư nước ngoài trong phạm vi quản lý của địa phương; Trực tiếp hoặc giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn…

Đối với công tác giám sát hoạt động đầu tư nước ngoài, nội dung và cách thức theo dõi hoạt động đầu tư nước ngoài quy định cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo dõi các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 71, khoản 1 Điều 72 Nghị định 29/2021/NĐ-CP và được thực hiện theo 02 hình thức là theo dõi thường xuyên và theo dõi chuyên đề.

Về kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài, Dự thảo đưa ra quy định về nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài; Nội dung kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư; Hình thức kiểm tra; Cách thức kiểm tra; Lập, điều chỉnh và thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ; Kiểm tra thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; Kiểm tra thông qua báo cáo; Tổ chức đoàn kiểm tra; Kinh phí; Báo cáo kết quả kiểm tra; Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra và Xử lý kết quả kiểm tra.

Công tác đánh giá đầu tư nước ngoài gồm nội dung đánh giá kết thúc; nội dung đánh giá tác động và nội dung đánh giá đột xuất.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm 4 Chương 24 Điều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến./.


Theo Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang