Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn: Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác đấu thầu

( Cập nhật lúc: 12/02/2018 09:03:52  )

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác đấu thầu.  

Sau khi Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26  tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chủ động cập nhật thông tin, tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện kịp thời và chấp hành đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư, trong đó có công tác đấu thầu) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, cũng như thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác này. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác đấu thầu.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phạm vi, thẩm quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, quy định rõ thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện mua sắm một số loại tài sản.

UBND tỉnh cũng đã ban hành một số Văn bản phân cấp thẩm quyền cho Thủ trưởng một số đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu về cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp theo quy định.

Trong năm 2015, 2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động thanh tra, kiểm tra về công tác đấu thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai 05 cuộc thanh tra liên quan đến công tác đấu thầu và 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu. Qua đó, trong năm 2015 - 2016 đã thực hiện kiểm tra gần 40 các công trình, dự án tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.  Qua kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, về cơ bản các Chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo các quy định của hệ thống quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ sở đào tạo (được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép) tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng  cho hơn 140 lượt đối tượng là các cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác đấu thầu qua mạng. Qua tập huấn, các đối tượng tham gia được cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng theo quy định, thao tác thành thạo và nắm được các bước quy trình thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện công tác đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia tại đơn vị.

 Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Trung ương, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến công tác đấu thầu để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh để hướng dẫn đầy đủ các chủ đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo theo quy định. Đồng thời, tập trung các nguồn lực để đầu tư, nâng cao cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu./.

Nguyễn Nga
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017