Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Trong 5 năm qua 2016-2020, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khoá XI) về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020; khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp của tỉnh bước đầu đã phát huy được tiềm năng của địa phương, phát triển theo đúng định hướng đề ra và đạt được những kết quả quan trọng; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng nông nghiệp thế mạnh của địa phương như lúa chất lượng cao, dong riềng, thuốc lá, chè... cùng với Chương trình OCOP đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; một số diện tích đã áp dụng tiêu chuẩn sản xuất VietGap, hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường; bước đầu làm thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như tốc độ tăng trưởng bình quân chưa đạt kế hoạch đề ra, giá trị gia tăng trong sản xuất thấp; quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu ổn định; trình độ sản xuất không đồng đều, chất lượng, mẫu mã sản phẩm chưa phong phú, khả năng cạnh tranh chưa cao; việc ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm, sản xuất có liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa còn hạn chế; giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác còn thấp. Công nghiệp chế biến nông sản, nhất là công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến phát triển chậm.

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và 04 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 là “Tập trung phát triển ngành nông nghiệp làm trọng tâm để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế tài nguyên đất đai, khí hậu, nguồn nước sạch, đa dạng sinh học. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành; mở rộng liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao và đổi mới quan hệ sản xuất, kinh doanh để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập, tạo tích lũy, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với hoạt động du lịch; phát triển các sản phẩm đặc sản bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP, sản phẩm hữu cơ. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trung bình 3,5%/năm”.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; thực hiện quy hoạch và tổ chức sản xuất tập trung; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm; rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các cấp khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ( 13/08/2021 00:00:00)

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022( 13/08/2021 00:00:00)

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19( 12/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)( 06/08/2021 00:00:00)

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang