Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 29/03/2022 00:00:00  )

Ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 do Chủ tịch UBND tỉnh – Ông Nguyễn Đăng Bình làm trưởng ban, 02 phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ông Phạm Duy Hưng và Bà Đỗ Thị Minh Hoa làm Phó Trưởng Ban; và gồm 04 thành viên thường trực và 19 thành viên.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đó là: Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc trên địa bàn tỉnh. Giúp UBND tỉnh điều phối hoạt động giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và tham mưu làm việc với các bộ, ngành Trung ương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Giúp UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét thành lập Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ở địa phương./.

 

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang