Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 19/07/2022 00:00:00  )

Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng quy định 9 điều, cụ thể:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện.

Điều 3: Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở.

Điều 4: Yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ.

Điều 5: Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở.

Điều 6: Trình tự xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở.

Điều 7: Thực hiện hỗ trợ nhà ở.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Điều 9; Điều khoản thi hành.

Để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực quản lý được quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Thông tư nêu trên, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện; tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, đảm bảo theo quy định./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Kế hoạch giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025( 19/07/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia( 19/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045( 19/07/2022 00:00:00)

Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia ( 19/07/2022 00:00:00)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tăng trên 71% so với cùng kỳ năm 2021( 19/07/2022 00:00:00)

Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 19/07/2022 00:00:00)

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 7 (mở rộng)( 12/07/2022 00:00:00)

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm đạt khá, tăng trên 16% so với cùng kỳ năm 2021( 11/07/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang