Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 25/05/2022 00:00:00  )

Ngày 11/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 569/QĐ-TTg  ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

 Hình ảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần quan trọng vào cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030; tham gia tích cực, hiệu quả và tận dụng lợi thế thương mại, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến năm 2030, tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%.

Chiến lược đưa ra 04 định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: (1) Định hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (2) Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học; (3) Định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ; (4) Định hướng hoạt động đổi mới sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu, Chiến lược đưa ra, 09 nhóm giải pháp, cụ thể: (1) Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (2) Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; (3) Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (4) Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh; (5) Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao; (6) Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (7) Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; (8) Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (9) Tăng cường các hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện Phương án phát triển mạng lưới cơ sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trong Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của quốc gia, đồng thời đưa nội dung “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” là một trong những đột phá quan trọng của Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ tới./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/05/2022 00:00:00)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện của công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam( 25/05/2022 00:00:00)

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch( 25/05/2022 00:00:00)

Tăng cường giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 kéo dài sang năm 2022( 25/05/2022 00:00:00)

Thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022( 25/05/2022 00:00:00)

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương( 25/05/2022 00:00:00)

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 25/05/2022 00:00:00)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp làm việc bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 ( 25/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang