Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

( Cập nhật lúc: 30/03/2020 10:20:35  )

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, ngày 12/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Chương trình hành động được ban hành với mục đích, yêu cầu: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị; xác định toàn diện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, khả thi, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế các Bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; và các mục tiêu cụ thể về nguồn nhân lực, nguồn vật lực và nguồn tài lực đến năm 2025, 2035 và năm 2045.

Chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã giao cho các đơn vị trước đây và các nhiệm vụ mới phát sinh cho từng bộ, ngành, địa phương, trong đó:

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ  chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về nguồn nhân lực.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về nguồn vật lực.

- Bộ Tài chính chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về nguồn tài lực

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, UBND tỉnh Bắc Kạn đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020