Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 18/01/2019 16:01:11  )

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 28/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ mười bốn (khóa XI) về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019,

Ngày 16/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết số 66/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2019. Theo đó giao 180 nhiệm vụ cụ thể cho 30 Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017