Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

( Cập nhật lúc: 21/10/2021 00:00:00  )

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngày 07/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hành động được ban hành với mục đích, yêu cầu:

Một là, quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, cụ thể hóa được các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ.

Ba là, thống nhất với các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó rà soát, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà các Chương trình hành động của tỉnh chưa đề cập.

Bốn là, chương trình hành động là căn cứ để các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp tổ chức thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm 2021-2025.

Năm là, chương trình hành động là cơ sở đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chương trình hành động bám sát 06 quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành trong Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực hiện Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện giai đoạn 2021-2025 của đơn vị, địa phương; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Chương trình hành động trong Chương trình hành động hàng năm của tỉnh; đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 21/10/2021 00:00:00)

Đoàn giám sát IFAD làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu( 21/10/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 09 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021”( 21/10/2021 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND các huyện, thành phố về nội dung Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội( 21/10/2021 00:00:00)

Rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022( 21/10/2021 00:00:00)

Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Khê- Khang Ninh, huyện Ba Bể ( 21/10/2021 00:00:00)

Điều chỉnh tỷ lệ vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương( 21/10/2021 00:00:00)

Đầu tư hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể( 13/10/2021 00:00:00)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch ( 13/10/2021 00:00:00)

Tập trung phòng, chống dịch COVID -19, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội( 11/10/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang