Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 30/06/2020 15:13:13  )

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của Ngành và những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch nhằm xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm, đồng thời lồng ghép hoạt động cải cách hành chính vào kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, kế hoạch công tác năm của đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở; Thực hiện công bố và niêm yết công khai Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận; xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào giải quyết hoạt động chuyên môn.

Song song đó, luôn thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư cử cán bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh đảm bảo sự thuận tiện, hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ làm việc và giải quyết thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, tham mưu, trình HĐND tỉnh 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và được HĐND tỉnh thông qua, tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu, thực hiện đăng tải và công khai toàn bộ nội dung 146/146 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Hiện nay 100% các thủ tục hành chính của Sở được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tính đến hết tháng 5/2020, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 368/368 hồ sơ đúng hạn.

Sáu tháng đầu năm 2020, việc triển khai công tác Cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả nhất định. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC theo đúng kế hoạch của tỉnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nêu cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ được giao; tích cực ứng dụng phần mềm quản lý văn bản TD Office trên môi trường mạng trong xử lý công việc, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh được áp dụng, thực hiện có hiệu quả; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Số lượng người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là 276/368 hồ sơ đạt 75%, người dân và doanh nghiệp đã dần tiếp cận, làm quen và tra cứu thông tin trên môi trường mạng, tìm hiểu trên trang thông tin điện tử nên việc phối hợp giữa các cơ quan và các tổ chức, cá nhân đến đăng ký thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc trao đổi chia sẻ dữ liệu, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng TTĐT; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, đội ngũ công chức viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực của ngành; tiếp tục hoàn chỉnh các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của ngành theo chỉ đạo và trình phê duyệt; triển khai thực hiện kịp thời các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, xây dựng và phát huy hơn nữa chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cùng với việc cải cách tổ chức bộ máy hiệu quả; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính./.

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang