Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý Quy hoạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/01/2019 08:33:41  )

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, theo đó đến ngày 28/02/2018, trên địa bàn tỉnh có 176 quy hoạch đã được phê duyệt đang còn hiệu lực (09 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; 09 quy hoạch sử đụng đất; 09 quy hoạch đô thị; 39 quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm và 110 quy hoạch xây dựng nông thôn mới); 03 quy hoạch đang tiến hành lập hoặc điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định và 15 quy hoạch đã lập, thẩm định xong mà chưa được phê duyệt, chỉ thực hiện phê duyệt và trình phê duyệt các quy hoạch ngành lớn như: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Kạn; Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện rà soát và bãi bỏ một số quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 31/12/2018 như: Quy hoạch phát triển cây trồng chính trong sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn; Quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn …

Năm 2019, tỉnh sẽ triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn theo Luật Quy hoạch./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017