Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Ngày 22/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 5561/BNN-TCTL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

 Hình ảnh rừng của tỉnh Bắc Kạn

Để đảm bảo việc thực hiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như sau:

1. Hiện nay, Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh (nếu cần) Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Quy hoạch 3 loại rừng để có căn cứ triển khai thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (có danh mục kèm theo), đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đưa diện tích rừng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

 3. Đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án; báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 4. Đối với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong thời gian tới phải được đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trong Quy hoạch 2 bảo vệ và phát triển rừng, Quy hoạch 3 loại rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, Ủy ban nhân tỉnh tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các Văn bản số 5828/UNMD-NNTNMT ngày 05/9/2022 và Văn bản 5828/UNMD-NNTNMT ngày 05/9/2022 gửi Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan về việc thực hiện Văn bản số 5561/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình, dự án có chuyển  mục đích sửdụng rừng sang mục đích khác đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh đưa toàn bộ diện tích rừng đã chuyển và đền ghị chuyển mục đích sử dụng rừng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang