Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh

( Cập nhật lúc: 05/09/2022 00:00:00  )

Sáng 31/8/2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Lãnh đạo Sở, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư 

học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh, tại điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Sở, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở học tập Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nghe lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Các Ban: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản sau: Nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 62-KL/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022 - 2026; Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra; Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Qua học tập nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh, lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 8/2022 tăng 0,85% so với tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8 năm 2022 tăng 5,27% so với tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022 tăng 1,95% so với cùng tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025( 05/09/2022 00:00:00)

Tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022( 05/09/2022 00:00:00)

Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn 7 tháng năm 2022 tăng 1,17% so với tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 7 năm 2022 tăng 4,61% ( 05/09/2022 00:00:00)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2022 tăng 2,65% so với cùng tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang