Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số

( Cập nhật lúc: 24/11/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 2171/KH-SKH&ĐT ngày 13/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số, chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức người lao động thuộc Sở.

 Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số những tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và tự giác, tinh thần chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ cải cách cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023; tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về tinh thần, thái độ, cách ứng xử, giao tiếp, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thi hành công vụ, đặc biệt là trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. 

Hội nghị đã tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động chủ trương thực hiện công tác cải cách hành chính, cụ thể như: Nghị quyết số 76-NQ/CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQCP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021. Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của UBND tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 của UBND tỉnh. Những kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 và 10 tháng năm 2023; kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND giao chủ trì thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính những tháng cuối năm 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị, công chức, viên chức và người lao động thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong tham mưu thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số của đơn vị và khó khăn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến …; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở ghi nhận sự nỗ lực của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện, cụ thể: Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; tiếp tục rà soát triển khai hòan thành các nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo kế hoạch, chủ động nghiên cứu Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nâng cao chỉ số DTI tỉnh Bắc Kạn năm 2023, góp phần nâng cao chỉ số CĐS cấp tỉnh năm 2023; đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí; bảo đảm 100% TTHC được giải quyết đúng hoặc trước hạn; tham mưu thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; công chức được lấy phiếu điều tra xã hội học về cải cách hành chính nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khách quan khi điền phiếu để bảo đảm nâng cao hiệu quả điều tra xã hội học.../.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kiến tạo những bước đột phá trong cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp( 23/11/2023 00:00:00)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 06/11/2023 00:00:00)

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức( 16/10/2023 00:00:00)

Hội nghị học tập các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh( 09/10/2023 00:00:00)

Chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước( 06/10/2023 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 06/10/2023 00:00:00)

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 06/10/2023 00:00:00)

Thanh niên Bắc Kạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số( 02/10/2023 00:00:00)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/08/2023 00:00:00)

Đội tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến( 07/08/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang