Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019

( Cập nhật lúc: 29/06/2018 09:01:35  )

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019;

Ngày 29/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 742/SKHĐT-TH về việc hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, cụ thể:

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/7/2018 đối với kế hoạch đầu tư công và gửi về trước ngày 15/7/2018 đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Công văn 

Phụ lục chi tiết xem tại đây!

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017