Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 05/09/2022 00:00:00  )

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 5555/UBND-TH ngày 23/8/2022 về hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Về đối tượng huy đồng bao gồm: Nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tham gia các dự án hỗ trợ sản xuất và hoạt động khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; vốn đóng góp tự nguyện của người dân, cộng đồng dân cư trong thôn, xã, phường, thị trấn để thực hiện các hoạt động, xây dựng các công trình mà họ hưởng lợi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Các hình thức huy động gồm huy động vốn đầu tư trực tiếp và huy động chi phí giải phóng mặt bằng. Việc tổ chức huy động các nguồn lực hợp pháp thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị hoặc thư mời, thông qua các cuộc họp thôn, tổ dựa trên nguyên tắc tự nguyện và phải công bố công khai./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang