Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn việc thực hiện chỉ đạo về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng

( Cập nhật lúc: 20/03/2020 07:53:51  )

Thực hiện Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 20/UBND –KTTCKT ngày 03/01/2020 về việc triển khai Thông tư số 11/2019/TT – BKH&ĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu và đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo đúng lộ trình quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 131/SKH&ĐT - TTrS ngày 06/02/2020 về việc đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện chỉ đạo về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Về đấu thầu qua mạng

1.1. Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu phải tuân thủ việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể:

- Năm 2020:

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

+ Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên.

- Năm 2021:

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

+ Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

- Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

1.2. Đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình nêu trên.

2. Về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm

2.1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT–TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 03/CT –BKH&ĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cượng hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7145/UBND-KTTCKT ngày 23/12/2019 về tăng cường quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Qúy cơ quan có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp xem xét, giải quyết./.

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang