Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023

( Cập nhật lúc: 03/01/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 860/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023, ngày 26/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023.

Với mục đích tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023. Đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và pháp chế tại đơn vị đạt chất lượng cao, phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL yêu cầu phải được tiến hành kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan liên quan, người có thẩm quyền trong thực hiện công tác này. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức làm công tác pháp chế và công chức, viên chức thuộc Sở.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ công tác kiểm tra văn bản QPPL: Tiến hành tự kiểm tra văn bản, kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Tự kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo yêu cầu của UBND tỉnh, các Bộ, ngành trung ương. Tổ chức kiểm tra và đảm bảo chất lượng kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. Thực hiện thông báo kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, văn bản sai về thể thức, kỹ thuật trình bày. Thực hiện kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với văn bản trái luật do các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp, phản ánh hoặc khi nhận được yêu cầu kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

2. Nhiệm vụ công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: Thực hiện rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND thuộc lĩnh vực quản lý và kịp thời tham mưu xử lý những văn bản không còn phù hợp với pháp luật và thực tiễn. Rà soát, lập danh mục, công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022. Phối hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Sở Tư pháp để xuất bản cuốn hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2022 còn hiệu lực. Thực hiện công tác hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực kỳ 2019-2023.

3. Nhiệm vụ công tác pháp chế: Tiếp tục bố trí, sắp xếp kiện toàn đội ngũ công chức pháp chế. Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị (khi đơn vị được lựa chọn kiểm tra).

4. Cử công chức tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản QPPL và tập huấn công tác pháp chế năm 2023.

5. Thực hiện việc cập nhật văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023, Lãnh đạo Sở giao các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Văn phòng Sở tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác pháp chế theo quy định; triển khai, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023( 02/01/2023 00:00:00)

Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam( 10/11/2022 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 02 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể( 27/09/2022 00:00:00)

Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022( 22/09/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang