Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 02/02/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Với mục đích nhằm phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt ra yêu cầu trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 như sau: Công chức, viên chức, người lao động tiếp tục hưởng ứng triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Kế hoạch xây dựng 03 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

Tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2023 của tỉnh; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023);  Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 - 25/7/2023); Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)…

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025, tiêu biểu như các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 ; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2022 - 2025…

2. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng có tác dụng động viên và nêu gương; việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành và tỉnh; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; quan tâm làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho tập thể và người lao động trực tiếp; chủ động khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động có sáng kiến, những việc làm tốt góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến với tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng để ghi nhận những cách làm hiệu quả.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu cấp ủy, Ban Giám đốc Sở tăng cường quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện chủ động, sáng tạo các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động số 522/CTr-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện các văn bản quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng đánh giá sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác đảm bảo xét chọn đúng người, đúng thành tích, đánh giá chính xác hiệu quả mức độ phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa của sáng kiến; quan tâm củng cố cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, có tính kế thừa và được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; chú trọng giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền.

Để phong trào thi đua được lan tỏa, khích lệ, động viên ý chí sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Sở giao Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch đến công chức, viên chức, người lao động và đề xuất xem xét khen thưởng cá nhân, tập thể phòng, đơn vị. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp thành tích của tập thể, cá nhân có thành tích trong các Phong trào thi đua, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng; tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2023( 31/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023( 02/01/2023 00:00:00)

Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam( 10/11/2022 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 02 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể( 27/09/2022 00:00:00)

Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022( 22/09/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang