Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 03/01/2023 00:00:00  )

Thực hiện Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 với mục đích sau: (1) Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo các quy định hiện hành nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. (2) Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. (3) Thực hiện công bố, công khai thông tin TTHC giúp tổ chức, cá nhân nắm được các quy định về TTHC, chủ động, tích cực nộp thủ tục hành chính qua môi trường mạng nhằm tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, bảo dảm sự giám sát trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia ý kiến đối với các quy định hiện hành về TTHC, góp phần ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng … trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. (5) Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Bảo đảm thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC công khai, minh bạch, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật. (6) Tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định còn chồng chéo, bất cập, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các quy định về TTHC.

Theo đó yêu cầu hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn và đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 được xây dựng với 10 nhiệm vụ trọng tâm (gồm: xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ; công bố, công khai TTHC; tham gia ý kiến về quy định TTHC, đánh giá tác động TTHC khi có phát sinh; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC; Công tác truyền thông cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC; Nâng cao năng lực cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC; Công tác thông tin, báo cáo; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC), gắn với 23 nhiệm vụ cụ thể.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, lãnh đạo Sở giao các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023( 02/01/2023 00:00:00)

Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam( 10/11/2022 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 02 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể( 27/09/2022 00:00:00)

Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022( 22/09/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang