Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021

( Cập nhật lúc: 02/08/2022 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Kế hoạch thực hiện nhằm duy trì kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số đạt điểm và khắc phục những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Nâng cao trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị và công chức, viên chức thuộc Sở trong việc thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị, chỉ số CCHC cấp tỉnh. Phấn đấu chỉ số CCHC năm 2022 ở vị trí cao hơn năm 2021 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.

Trong đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu thực hiện các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm đã được chỉ ra; thực hiện có hiệu quả việc khắc phục và cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cấp tỉnh. Khắc phục những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm; duy trì, nâng cao các nội dung CCHC đạt điểm chỉ số tốt trong những năm qua. Đồng thời, phải gắn với việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm của tỉnh, của đơn vị.

Kế hoạch đã xác định 16 nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung CCHC đã đạt được kết quả và đạt điểm chỉ số cao trong năm 2021, để nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo như: Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022. Bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ, giải quyết khó khăn của từng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đang thực hiện nghiên cứu khảo sát; định kỳ hàng tuần, hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các dự án ngoài ngân sách, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án …

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác định 22 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện như: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư để giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp; Tiếp tục hỗ trợ, giải quyết khó khăn của từng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đang thực hiện nghiên cứu khảo sát; định kỳ hàng tuần, hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các dự án ngoài ngân sách, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ khắc phục những tồn tại hạn chế các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2021, để chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo, Lãnh đạo Sở giao: Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến đến toàn thể công chức, viên chức. Các phòng trực tiếp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Giám đốc Sở xem xét chỉ đạo, giải quyết…

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ( 02/08/2022 00:00:00)

Khai thác, sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến PayGov( 02/08/2022 00:00:00)

Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 02/08/2022 00:00:00)

Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII( 25/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025( 19/07/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia( 19/07/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang