Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 02/08/2022 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp cấp DVCTT của tỉnh trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện.

Trong đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC. Đảm bảo đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch đã xác định các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau: TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình: 100%; TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 90%; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến: 90%. Bên cạnh đó, Sở chịu trách nhiệm về rà soát, đảm bảo tỷ lệ cung cấp DVCTT ở cấp huyện, cấp xã với lĩnh vực thuộc Sở quản lý theo chỉ tiêu tại Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác định 10 nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT của Sở và trên địa bàn tỉnh như: Lựa chọn danh mục DVCTT chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; Rà soát, lựa chọn tối đa TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình; Rà soát, tái cấu trúc, đơn giản hoá TTHC trên cơ sở ứng dụng CNTT, công nghệ số tối đa trong cung cấp và xử lý DVCTT …

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Lãnh đạo Sở giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Giám đốc Sở xem xét chỉ đạo, giải quyết./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ( 02/08/2022 00:00:00)

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021( 02/08/2022 00:00:00)

Khai thác, sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến PayGov( 02/08/2022 00:00:00)

Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII( 25/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025( 19/07/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia( 19/07/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang