Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 06/02/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, ngày 03/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 145/KH-SKH&ĐT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Việc thực hiện nhiệm vụ công theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 nhằm mục đích: Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023. Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực liên ngành có liên quan để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt ra những yêu cầu trong triển khai thực hiện như sau: Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực; gắn công tác thi hành pháp luật về XLVPHC với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với công tác phổ biến và tổ chức thi hành pháp luật.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm gồm: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 và công tác đấu thầu; việc chấp hành các quy định của pháp luật về doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư theo Luật Đầu tư.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 gồm: (1) Ban hành Kế hoạch TDTHTHPL theo ngành lĩnh vực và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên trực tiếp; đảm bảo thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung). (2) Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống VBQPPL về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (3) Thu thập, tiếp nhận thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5, Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. (4) Tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát theo Kế hoạch này và kiểm tra, điều tra, khảo sát đột xuất theo dõi tình hình thi hành pháp luật về về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (5) Căn cứ kết quả thu thập thông tin và kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, báo cáo TDTHTHPL, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản chỉ đạo sau hoạt động TDTHTHPL. (6) Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở theo quy định. (7) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ, Lãnh đạo Sở giao các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Giao Văn phòng Sở tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; chủ động tham mưu thực hiện các nội dung khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác TDTHTHPL của Sở; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác TDTHTHPL của Sở; tham mưu bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTHTHPL hiệu quả, đúng pháp luật; tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện công tác TDTHTHPL. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời xem xét chỉ đạo, giải quyết./.

Phương Thảo
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang