Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

( Cập nhật lúc: 02/01/2023 00:00:00  )

Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Chương trình hành động số 125/CTHĐ-SKHĐT ngày 29/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Với mục đích nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Sở trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt ra những yêu cầu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở như sau: Quán triệt phương châm hành động chung của ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023 “Nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai”; Bám sát và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chương trình hành động tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; Các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức căn cứ vào nội dung theo Kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian và chất lượng theo quy định.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định 08 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Thực hiện quy hoạch tỉnh; (2) Đầu tư xây dựng cơ bản; (3) Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; (4) Thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia; (5) Công tác quản lý các chương trình, dự án ODA, NGO, FDI; (6) Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, xúc tiến đầu tư; (7) Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát; (8) Công tác tổ chức, hành chính. Trong đó, xây dựng 47 nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện của các phòng, đơn vị thuộc sở đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Lãnh đạo Sở giao các phòng, đơn vị tổ chức triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, theo dõi thực hiện Kế hoạch hành động của Sở Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo Ban Giám đốc Sở những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để xem xét chỉ đạo, giải quyết./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam( 10/11/2022 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 02 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể( 27/09/2022 00:00:00)

Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022( 22/09/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang