Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

( Cập nhật lúc: 14/01/2021 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ngày 06/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-KH&ĐT về cải cách hành chính năm 2021, với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cải cách hành chính tại đơn vị trong đó trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCC-VC; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị đã nêu rõ 30 nhiệm vụ cụ thể, gắn với 7 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Căn cứ vào Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai theo quy định./.

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020